AmaderShomoy.com


Avev Lye mvaviY GKUv PvKwi KiZv... GgbI w`b MQ, Avgiv `yB w`b Lj, GKw`b LZ cviZvg bv : bvwmi


Avngv` Avjx : MZ 2 w`b c~e XvKv GdGg 90.4-Gi 'fvjvevmvi evsjv`k' Abyvbi nU wmU emwQjb wKUvi bvwmi mBb| bvwmii wKUvi nq DVvi M b AbK kvZvB PvLi cvwb djQ| mvgvwRK hvMvhvM gvagjvZ PjQ AvjvPbvi So| wK ejwQjb bvwmi nvmb ? Zv-B AwWI mn `qv njv Avgv`i mgq.Kg Gi cvVK`i Rb |

 "Avev Lye mvaviY GKUv PvKwi KiZv... GgbI w`b MQ Avgiv `yB w`b Lj GKw`b LZ cviZvg bv... Ljvi Rb iscyi _K XvKv Avmvi Mvwo fvovUvI wQj bv, PvPv`i KvQ _K UvKv wbq XvKv AvmZvg| Avwg Avgvi gv-evevi Rb wKU Lwj|"

`ki Rb hw` giZ nq, Avwg giev|

iscyi GKwU gqK c_g fvj jMwQj! gqwU wQj cyZyji gZ `LZ| gb gb ejwQjvg I hw` Avgvi eD nZ! RvZxq `j WyKvi AvM eyiv dmeyK AvBwW Lyj w`j! wiKyG cvUvjv GKwU gq| c_g fewQjvg dK AvBwW! ci PvU Kivi ci GK ewi w`b `Lv Kijvg! AbiKg GKUv wdwjsm wQj! Zvi mv_ AbK K_v nZ! GKw`bZv ivZ 12 Uv _K i Ki mKvj 9 Uv ch K_v ejjvg! ZLb evSvcovUv fvjB wQj! Gici, RvZxq `j Ljv wbq e nq cwo| ZLb-B i nq Svgjv! ZvK Avi AvMi gZ UvBg w`Z cvwi bv! nq Mj eKAvc! GKUv QjZv mvivw`b GKUv gqK UvBg w`Z cvie bv! Zvi Rb Avwg Ljv Qo w`Z cvie bv! `ki nq LjZ Avwg h Kvb wKQy QvoZ ivwR !! 

weZvwiZ bZ wbP wKK Kib........

 vbxq mgq : 0101 Nv, 30 Ryb 2013 
pag