AmaderShomoy.com

ZˡveavqK evwZj MYZvwK eaZv bB : b~ij Kwei

G K AvRv` : ZˡveavqK evwZji ivq MYZvwK eaZv bB ge Ki cfvekvjx BsiwR `wbK wbD GRi mv`K b~ij Kwei ejb, Gi gvag RbMYi mvefgZ Le Kiv nqQ| dj Aveviv msweavb Kvbv mskvabx AvbZ nj RbMYi KvQ miKviK Avi hZ ne bv|...

AmaderShomoy.com

Best website Packages

wbnZ ndvRZ Kgx`i Keii mvb Pvq AwaKvi


Gg G Avnv` kvnxb : ej AvjvwPZ h_ evwnbxi Awfhvb ndvRZ Bmjvgi wbnZ Kgx`i Kv_vq Kei `qv nqQ Zv RvbZ PqQ gvbevwaKvi ...

eeyi ciB wek evsjv`kK cwiwPwZ KiQb W: BDbym


wbR^ cwZe`K : eey kL gyReyi ingvbi ciB wek evsjv`kK cwiwPwZ Ki ZyjQb bvej weRqx W: gynv` BDbym| wZwb Zvi KvRi gvag G cwiwPwZ GbQb| WvKmyi mveK ......

ikgvK wbq cwZe`bKvix mvsevw`K MdZvi nqwQjb


ivwk` wiqvR: ivbv cvRv feb ami 17 w`b ci Dvi Kiv ikgvi NUbv fvIZvevwR Kx bv Ggb cwZe`b KiQb mB wewUk mvsevw`K wmgb ivBUK ...

wfwWI dyUR

^vgxi AZvPvi, wbhvZbB wgZv b~ii gZy(wfwWI)

AwWI

MvRxcyi wmwU wbevPb ndvRZ Kb iZc~Y: gyij Avnmvb eyjeyji weklY

Gikv` gnvRvU bv Qvoj Lvj`vi m eVK bq


bvkivZ Avwkqvbv Payix : RvZxq cvwUi Pqvigvb mBb gyn` Gikv` GLbI `vUvbvq| AvMvgx wbevPb Kvbw`K hveb G welq P~ov wmv wbZ cviQb bv| gyL gnvRvU Qvovi K_v ejjI cKZc Lye ^ mgqi ga gnvRvU Qvovi Pov NvlYv w`Z cviQb bv| NvlYv bv `Iqvq 18 `jxq RvUi m Gikv`i Kvbv mgSvZv ne bv| weGbwc Pqvicvimb eMg Lvj`v wRqvi wmv nQ Gikv` gnvRvU

nRi mvgb gvim fvBivm wbq mw` Avie AvZ

ivwk` wiqvR : mw` Avie Gevi giYNvwZ fvBivm cvYnvwbi ...

wgiii ci WBwj gBji ck ikgv Dvi Kx fvIZvevwR

ivwk` wiqvR: weUbi WBwj wgiii ci Gevi WBwj gBj ......

evsjv`ki evRvi `Lj wbZ AcZrciZv!

wRGmwc wMZ cZvnvi cևk wewfb chvq eVK iKvjvg AvRv` : `ki fveg~wZ iv Ki Kxfve ivwb ...

ivbv cvRv UvRwW Zgb wKQz bq : myiwZ

Aveyj Kvjvg AvRv` : evsjv`ki BwZnvm mePq eo wk `yhvM ...

ew` mvjvg wcUzi `qv KuvVvj KvivMvi fzwifvR

nvwjg gvnv` : GKzk AvM MևbW nvgjv gvgjvq XvKv K`xq KvivMvi AvUK mveK Dcgx I weGbwc bZv Ave`ym ...

AvRgZi cPviYv cvvi, wWwRUvj cPviYvq gvbvb

`jIqvi nvmvBb I gvngy`yj Avjg : Avmb MvRxcyi wmwU Kicvikb ...

MvRxcyi nvvnvw jovB, dj cZ cvi weGbwc

bvkivZ Avwkqvbv Payix : mevi `w GLb MvRxcyii wmwU ...

^ivgx gqjvi dvwi

W wicvU : ^ivgx W. gnxDxb Lvb AvjgMxiK gqjvi ...

Zvbvi QvjxM bZvi nvZ cywjk KgKZv jvwZ

gwneyj Aviwdb, ivRkvnx _K: ivRkvnxi Zvbvi _vbvi mveK QvjxM mfvcwZ `jvqvi nvmbi nvZ _vbvi mK ...

eey ^vaxbZvi NvlK nj AvwgI gywhyi mg_K

W wicvU: eey kL gywReyi ingvb hw` evsjv`ki ^vaxbZvi ...

`vwi`-gvbevwaKvi-gywhy evwYR!

G K AvRv` : `vwi`, gvbevwaKvi I gywhy kwU wZbwU ...

mvMi-iwb nZvKv : DBwKwcwWqv

Avkivd : mvMi-iwb nZvKv mwKZ Z_ I Dcv wbq DBwKwcwWqvq ...

gvjqwkqvq wkmv a~gcvb nvivg NvlYv

ivwk` wiqvR : wkmv bvg bZzb aibi a~gcvbK nvivg ej ...

Avkvev`x ivcwZcy ZwdK || we`vnxi c weGbwci fvU!

* wKkviM-4 DcwbevPbbvRgyj Bmjvg, wKkviM : AvMvgx 3 RyjvB wKkviM-4 (BUbv-wgVvgBb-AMvg) Avmb ...

`ytLx ivwk`vi cvk wmvcyi cevmx mvC`

wiKz Avwgi : wPiZi Wvb nvZ nvivbv Amnvq wKkvix ivwk`vi ...

Avwjqvq Gevi cvwb cvb 5 kZvwaK kwgK Amy

KviLvbv fvOPzi, kwgK-cywjk msNl AvnZ 20Avmv`yvgvb, mvfvi : wkvj Avwjqvi RvgMov GjvKvi w` ......

evsjv`k bvqwePvi Aaiv : cywjkmn wbivcv
evwnbxK Pigfve ivRbxwZKxKiY Kiv nqQ

W wicvU :cfvekvjx gvwKb msev`c wbDBqK UvBgm ......

Lvj`v wRqvK gv PvIqvi Abyiva MYRvMiY gi

wiKz Avwgi : RvZxq msm` MZ kwbevi weivax`jxq bx eMg ...

ivRavbxZ nVvr KiB UvwdK cywjk ecivqv

BmgvCj mvBb Bgy : ivRavbxZ nVvr KiB UvwdK cywjk ecivqv ...

evsjv`wk cvkvKi AWvi hvQ fviZ

gyi Kv`i : hyiv evsjv`wk cYi gy cևekvwaKvi ...

mvvZKvi

msm` GKwUI Amsm`xq fvlv ewjwb : Acy DwKj

wbevwPZ Kjvg

wLwi `vq, `yB bx I Kvwi cm


eezzK gig kL gywReyi ingvb ej aZv `Lvbvi Rb weivax`jxq bZv Lvj`v wRqvK gv PvBZ ne MYRvMiY gi gyLcv Wv. Bgivb GBP miKvii G `vwe mg_b Kib?
 nuv
 bv
 g e bB
Previous Result
Avgv`i AviI cKvkbv


>>>>>>>>>>>>>>>>