AmaderShomoy.comhome


ԆndvRZK wbwl Kij 300 AvmbB Lvwj nvZ wdie miKvi


iwdK Avng` : ndvRZ Bmjvg XvKv gnvbMi bZviv ejQb, hw` ndvRZK miKvi wbwl Kivi AcPv Pvjvq, Zvnj Zviv wbRi cZb wbRivB WK Avbe| AvMvwgZ 300 AvmbB Zviv Lvwj nvZ wdie| MZKvj mvgevi weKvj 4Uvq jvjevM Kvhvjq ndvRZ Bmjvg XvKv gnvbMii GK Riwi mfvq bZviv G me K_v ejb| bZviv ejb, ndvRZ Bmjvg evsjv`k gymjgvb`i mwVK Cgvb- AvwK`vi msiY I Avjvn, ivm~j (mv.)K wbq KUzwKvix bvwK`i mevP kvwmn 13 `dv `vweZ Av`vjb KiQ| GB Cgvbx I wbx msMVb gZvq hvIqvi Rb Kvbv `ji m wbevPwb Pzw wKsev Kviv nvZi cyZzj wnmeI eenZ nZ Pvq bv| ndvRZ Bmjvg XvKv gnvbMii wmwbqi bZv I eo KvUviv gv`ivmvi wcwcvj gydwZ gynv` Zqe nvmvBbi mfvcwZZ AbywZ MZKvji GB mfvq DcwZ wQjb- ndvRZ Bmjvgi K`xq hyM gnvmwPe gydwZ dqRyjvn, LjvdZ Bmjvgxi Avgxi gvIjvbv Aveyj nvmbvZ Avwgbx, gnvmwPe gvIjvbv dRjyi ingvb, ndvRZ cPvi mji cavb gvIjvbv Avnjyjvn IqvQj, A_ mv`K gvIjvbv Rwmg Dwb, gvIjvbv wiqvRZzjvn, gvIjvbv gvIjvbv AvjZvd nvmvBb, gvIjvbv Avyj AvwRR, gvIjvbv ewki gQevn, wKkviM Rjv mfvcwZ gvIjvbv Avyj gywgb ki Rvnvb, dwi`cyi mfvcwZ gvIjvbv bRvgywb, gvIjvbv Lvj` mvBdzjvn, gvIjvbv Zqeyi ingvb I gvIjvbv AvbQvij nK Bgivb cgyL|

mv`bv : Bgij kvn`


 
pag