AmaderShomoy.com

Bgivb GBPK cZvLvb KiQb ivKqv cvPx

Gg G Avnv` kvnxb : hyvcivax`i mevP kvwi `vweZ MZ cuvP deqvwi _K i nIqv kvnevM Av`vjbi m mwqfve hy Awfbx ivKqv cvPx| MYRvMiY g wbqwgZB wZwb DcwwZ wQjb|

wK hyvcivax`i wePvii `vweZ mvPvi Awfbx I mvswZK Kgx ivKqv cvPx ewKw`K Av`vjbi Rb MYRvMiY gi gyLcv Wv. Bgivb GBP miKvii bZZ cZvLvb Ki wZwb ejQb, Avwg Kvb ewKw`K-eMvi`i Av`vjbi mv_ bB|...

Roots

Roxypaint


AmaderShomoy.comBest website Packages
MYZvwK Av`vjb niZvj `qvi AwaKvi _vKjI Zvi Aceenvii AwU fuvZv nq MQ ej hvMvhvM gx Ievq`yj Kv`i h ge KiQb Zv wK mg_b Kib?
 nuv
 bv
 g e bB
Previous Result
Avgv`i AviI cKvkbv

Akxj wejevW Qq MQ XvKv


gvRnvi Avjx : Aea I KziwPc~Y wejevW Qq MQ XvKv| cwe iRgvb gvm hLvb kvjxbZv eRvq iL ivRvi cweZv iv Kiv DwPZ mLvb ...

ZviKK `k Avbvi D`vM wbqQ ciivgYvjq: `xcy gwb


dviK Avjg: A_ cvPvi Ges GKzk AvM MbW nvgjvi divix Avmvwg weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvbK `k wdwiq AvbZ D`vM wbqQ ciivgYvjq ...

evsjv`ki weivax `jxq wewk bvMwiKi wZ mvab cևPvq hyiv Mvi 3


gvnv` Avjx evLvix: evsjv`ki weivax `jxq GK wewk (cvwgbU) bvMwiKi AvBbcևqvM mKxZ Z_ D&NvUb, Zvi Aevb wbYq ...

Aviv wfwWI wbDR

Abvo^i Abyvb Bivbi bZzb cwmWUi AwflK : AvR kc_ (wfwWI)

AwWI

RvgvqvZi bksmZv Kej 71 G bq, mvwZK mwnsmZvq I j Kiv MQ: Avwgij Bmjvg

wfb Lei

RvgvqvZ-wkwei wbwl nQ!


bRg~j nK miKvi : nvB KvUi ivq RvgvqvZ wbwl Kivi wPv Kiv nQ| G wbq msweavb wekl I AvBb`i m AvjvPbv Kiv nQ| nvB KvUi wb`kbv Abyhvqx RvgvqvZ wbwl nIqvi m m wbwl nq hve ^vaxbZvweivax G `jwUi A msMVb Qvwkwei|
GKvwaK m~ Rvbv MQ, RvgvqvZ wbeb Aea Ges wwgbvj AMvbvBRkb G mwKZ nvB KvUi wb`kbv KvhKi Kivi welq AvBb gYvjq I wbevPb

bZyb bvg AvmQ RvgvqvZ, bZZ _vKQb ivvK

Gg G Avnv` kvnxb : gnvmsKU coQ 18 `jxq RvUi wZxq ...

Avei fviZ _K we`yr cve evsjv`k

gbRyi-G AvwRR : AvMvwg Avei fviZ _K we`yr cve evsjv`k| 500 gMvIqvU we`yr evsjv`k hy nj we`yZi ...

miKvi MvgxY evsK wbq wbevPbx Ljv i KiQ: W. BDb~m

Avj-Avgxb Avbvg: bvej weRqx W. gvnv` BDb~m ejQb, ...

`j wbwl mg_b Ki bv weGbwc : dLij

wbR^ cwZe`K : RvUi kwiK `j RvgvqvZ Bmjvgxi wbeb ...

weGbwci Aevb `ki wei gZe Rqi

Gg G Avnv` kvnxb : RvgvqvZi wbeb evwZji welq cavb ...

weGbwci avbi kxl wbevPb Kivi NvlYv bvRgyj `vi

bvw`g gvngy`, `vnvi _K wdi : AvMvgx msm` wbevPb ......

evsjvi AwjMwjZ Ni Ni AvR cbv ZviKv!

wRwbqv Rvwn` * gjevb _K :
MZKvj `k dvb Ki C`i KbvKvUv m^ cwiRb`i KvQ RvbZ PqwQjvg| ...

GKwU wcKUvii Rb !

MvRx Ggivb Avj-Avwgb : b`xi AvZ Kvwnbx, Kjgi AvZ Kvwnbx, ...

wbeb evwZj cvwKvb-fviZi RvgvqvZ z

gvngy`yj Avjg : evsjv`k RvgvqvZi wbeb evwZji ci z ...

mK hb nq Avv Avi wekvmi

dviK Avng` * cv_, Awjqv _K :
KqK eQi AvM AwjqvZ Avgvi miKvwi PvKwii AwfZv w`q i Kwi| ...

weGbwci BdZvi cvwUZ Qv`ji `yB Mc nvZvnvwZ

nvmvb kvgxg.KivbxM _K: `wb KivbxMi Avyjvncyi ...

Puv`v bv cq `vKvb`viK cUvjv QvjxM

W wicvU: 50 nvRvi UvKv Puv`v bv `qvq Rwnij Bmjvg ...

BDivc evoQ evsjv`ki ivwb

dviK Avjg : evsjv`ki A_bwZK cew AevnZ _vKvi ^v_ ...

fqi mvmx `j wnmve Av.jxMK wbwl Kiv DwPZ

Avj-Avgxb Avbvg: RvgvqvZ BmjvgxK wbwl Kivi `vwe m~Y ...

Zvjvki ZvjvwkZ Mvjvg gvIjv iwb

dviK nvmb : mvsm` Mvjvg gvIjv iwbi A_bxwZ Zgb fvj ...

ivRbwZK mwnsmZvq wgkiKI Qvwoq hZ cvi evsjv`k

W wicvU : gvbeZvweivax Acivai wePvi, agxq ivRbxwZ ...

kw mq KiQ ndvRZ

W wicvU : ndvRZ Bmjvgi K`xq Kvhvjq Di PMvgi ...

RvgvqvZi iwRkb evwZj cm

kvdKvZ ivex : `ki nvBKvU GKwU wef ivq BjKkb ......

Avei jvMvZvi niZvj

mvBd bvwmi : Avei jvMvZvi niZvj ne ej miKvii cwZ ...

AvIqvgx-hyejxMi 10 bZv-Kgx `k Qo cvjvZ cvi

wece wekvm : hyejxM bZv wiqvRDwb Lvb wgw I ZviK ...

kL Kvgvj fvBK hgb `LwQ Ges 15 AvMi wKQy wZ

gwneyj BR`vbx Lvb Wvejy * Kng, myBWb :
15 AvM weki ...

mdvqvi cfvekvjx`i euvwPq w`j!

BkwZqvK Bgb : hyejxM bZv wgw nZvi m`nfvRb NvZK ZviKi ...

ewk ewk `i` co `ywbqv I AvwLivZi KjvY wbwZ Kib

gynv` b~ij AveQvi Zqex (Aveyavwe _K) : gvn igRvb ...

Kzwoj dvBIfvi Dy Kieb Kvj cavbgx

`wbK 6 Nv mvkq ne, hvbRU Kge
bRg~j nK miKvi ...

RygvZzj we`vq `ki kvw Kvgbv

iwdK Avng` : RygvZzj we`vq ivRavbxi ivqZzj gvKviig ...

Kvwkgcyi KvivMvi ew`i ivlvbj Kv`i gvjv

nvgjvi Avkvq wbivcv ew
nvwjg gvnv` : MvRxcyii Kvwkgcyi K`xq KvivMvi wekl bRi`vwiZ ivLv ...

RvZxq MYgvag bxwZgvjv cYqbi KvR PjQ

wbR^ cwZe`K : evsjv`k AbjvBb wgwWqv Avmvwmqkb (evgv) ...

C` giY bkv Bqvev AvmQ wgqvbgvi _K, ZiY`i asmi Pv

BmgvCj mvBb Bgy : wgqvbgvi _K KvwU KvwU UvKvi giY bkv Bqvev cևek KiQ `k| G UvbwRU iU wnme ...

ndvRZ I weGbwcK m wbq
jvMvZvi Av`vjb bvgQ RvgvqvZ

iwdK Avng` : nvBKvU RvgvqvZi wbeb Aea NvlYv Kivi ...

jvKmvwb Kvvwbi UvKv diZ
cvIqvi D`vM Avjvi gyL `Lwb

gvmy` wgqv : cyuwRevRviK `i cZbi Kej _K Ub aiZ MZ `o eQi bvbvgyLx c`c wbqQ cyuwRevRvi wbqK ...

mvvZKvi

ZˡveavqK miKvi ivRbwZK `jjvi Rb Amvbi
wbevwPZ Kjvg

`ytwLZ, nvwg` wgi...


wgwWqvIqvP


PvKwii Lei


Abvb AviI Lei
= AviI Lei,wKK Kib =

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>