AmaderShomoy.comhome


ke K`i ay 27 igRvb bq


W wicvU : Avgiv GLb igRvbi kl `kK cvi KiwQ| igRvbi m~Pbv Ges gaeZx mgqi Pq G kl `kK bvbv KviY iZc~Y| evsjvwbDR

Rwgbevmx Avgv`i KvQI hgb Zv gwngvw^Z, Zgwbfve EaRMZi me Ges cig `qvgq Avjvn cvKi `wZI G `kK Lye ewk Zvrchc~Y|

wKQy wKQy D`vmxbZv hyM hyM ai Avgv`i gvnM֯ Ki iLQ| mmei ga AbZg iZc~Y GKwU welq- 27 igRvbi ivZK ke K`i fe Ab ivZjvi evcvi D`vmxb nq hvIqv| igRvbi cwZwU ivZ Ges w`bi mejv gyn~Z Avjvn cvKi Zid _K Avgv`i Rb AZxe iZc~Y nvw`qv| MvUv igRvbi Ggb mvb I iZi GKwU AbZg KviY nQ, G gvmB jywKq iqQ c~Ygq iRbx ke K`i|

K`i ki A_ wbavwiZ cwigvY, mvwbZ Ges fvM| G ivZ GK eQii Kvhm~wP wbavwiZ nq, G ivZi Bev`Z Avjvn cvKi KvQ Lye ewk mvwbZ Ges mevcwi G ivZwU AZxe gwngvw^Z- Gme KviYB G iRbxK jvBjvZyj K`i ev K`ii ivZ ej AvLvwqZ Kiv nqQ|

ke K`ii dwRjZ wKsev iZ evSvbvi Rb cwe KyiAvbi GKwU m~ivB h_| ^qs mwKZv gnvb Avjvn cvK G ivZi bvg GKwU Avjv`v m~iv (m~iv K`i) bvwRj Ki h ivZK nvRvi gvmi Pq Dg I k ej mvwbZ KiQb, mB gwngvw^Z ivZi ewk evSvZ Avi Kx `wjj-cgvYi cևqvRb?

nhiZ Dev`v web mvgZ (iv.) _K ewYZ nv`xmi fvlv _K Rvbv hvq, Avjvn cvK G ivZi wbw` mgq I ZvwiL Rvwbq ivmyj mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvgi KvQ Iwn cvwVqwQjb| ivmyj mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg  G welqwU hLb mvnvevq KivgK RvbvZ hveb, ZLbB `y`Rb gymjgvbi SMovi dj G iRbxi evZv ivmyj mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvgi gbvRMZ _K DwVq bIqv nq| Ze Gici ivmyj mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg  ejwQjb, nqZv Gi ga Kvbv KjvY jywKq iqQ| Zvgiv igRvbi Dbwk, mvZvk Ges cuwPkZg ivZ ke K`i Abymvb Kiv|

eyLvixi eYbvq nhiZ Avqkv (iv.) ejb, ivmyj mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg  ejQb, Zvgiv igRvbi kl `kK cwZwU eRvo ivZ ke K`i LyuRZ _vKv| eyLvix I gymwjgi GK nv`xm ivmyj mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg G ivZ mK ejQb, h ew Cgvbi m mIqvei Avkvq G ivZ Bev`Z gM _vKe, Zvi AZxZ Rxebi me ywU-wePywZ gvd Ki `Iqv ne| 

eyRyM`i eYbv _K G ivZi wKQy wb`kb cvIqv hvq| mmei ga iqQ, G ivZ AvjvwKZ DvwmZ gb ne| Ze eZgvb AvjvwKZ kni emevmKvix gvbyl G wb`kb bvI cZ cvib| G ivZ gvbyli `q I gbvRMZ ckvwfve weivRgvb _vKe| Abvb iRbx _K cKZ gywgb G ivZ Zvi gb wiZv I gbLvjv Drdyjfve Abyfe Kie| G ivZi AvenvIqv I evZvm Lye ^vfvweK _vKe| ciw`b m~hv`qi mgq m~hK GKUy wfbiKg wbf gb ne| cKZ Cgvb`vi Bev`ZRvi ew G ivZi Bev`Z Ab ivZi Pq ewk Zw I ^v` Abyfe Kieb| AbK mvnvwe Ges AvjvnIqvjv eyRyMK ^ci gvagI G ivZi msev` Rvwbq `Iqv nqwQj|

G ivZi dwRjZ wjL kl Kivi gZv bq| Avmgvb _K ingZ, KjvY I gvMwdivZi Wvwj nvZ dikZviv cw_exZ bg Avmb| fvi ch mgM f~gЇj kvw, wbivcv I Bev`Zi Aven Qwoq `Iqv nq|

 

wcq cvVK, G ke K`i ev K`ii ivZ wbavwiZ Kvbv wekl cwZi bvgvR A_ev Avgj Kvbv mwn nvw`m viv cgvwYZ bq| ke K`i Dcj `j ea NvivNywi wKsev AvvevwR Gwoq hZUv me mvcb wbRK muc w`b cig `qvgqi Avkևq|

DwPZ wQj, igRvbi kl `kKi cwZwU eRvo ivZ mgfve Bev`Z AvZmgcY Kiv| hw` Zv me bv nq, Ze AZ kl wZbwU eRvo ivZ Z_v, 25, 27 I 29Zg ivZ Lye ewk Bev`ZgyLx nIqv DwPZ| G ivZjvZ mgq I myhvM _vKj wbRi cijvKMZ gv-evev wKsev fvB-evb-ey-^Rb`i Kei wRqviZ KiZ cvib| ewk ewk wRwKi I wZjvIqvZ Kib| Abi Ici wbfikxj bv nq wbR hZUyKy me fve `yAv I Bev`Z gbvhvMx nvb| mvg_ _vKj Mvcb `vb-m`Kv Kib|

Pvwiw`K img-iIqvR I KwgZvi wfo Avgiv ay 27 igRvbi ivZK iZ w`q evwK ivZjv njvq KvwUq w`wQ| 27 igRvbi GKw`b ci 29 igRvbi ivZ- h ivZ Avgviv AwaKvsk gymjgvb kwcsgj C`i KbvKvUvq e _vwK- A_P nqZv G 29Zg ivZB ke K`i wnme wbavwiZ nqwQj Ges Avgv`i D`vmxbZvq evRvii n jvo ivZwU nvwiq Mj| ZvB, Gme fm bv wMq wbR`i mvdj I KjvYi ^v_B xbx mPZbZv I AKwg Lv`vfxiZv AvR Lye ewk cևqvRb|

vbxq mgq : 1200 Nv , 03 AvM 2013 
pag