AmaderShomoy.com



home


Bmjvgi wec` ԆZZyj Ryi: Z_gx


W wicvU : Z_gx nvmvbyj nK Bby ejQb, ԆeMg Lvj`v wRqv RvgvqvZ Bmjvg, hyvcivax I ndvRZ Bmjvgi gvIjvbv kwd Avng`K wbq (hvK wZwb ZZyj Ryi bvg AwfwnZ KiQb&) gZvq hZ Pvb| cvBgLei

 

Ԇ`k Bmjvg I MYZ wec`i ga AvQ|

eMg wRqvi G gei Reve Bby ejb, Bmjvg wec` bB| Bmjvgi wec` nQ RvgvqvZ Bmjvgx, Rwev`x, mvmx Mvx| Bmjvgi wec` nQ ԆZZyj Ryi Avn` kwd|

 

 

evi weKj Z_gx MvRxcyi Rjv Rvm`i D`vM Rjv gywhvv msm` Khvjq AbywZ BdZvi cvwUi AvM AvjvPbv Abyvbi cavb AwZw_i ee IBme K_v ejb|

 

Rjv gywhvv msm`i mfvcwZ AvWfvKU Avyi iwdKi mfvcwZZ AbywZ IB mfvq Abvbi ga ee ivLb AvWfvKU AvKg gvRvj nK Ggwc, Rvwn` Avnmvb ivmj Ggwc, Rvm`i K`xq KwgwUi Dc`v m`m Wv. gvqvg nvmb, Rvm`i vqx KwgwUi m`m wkwib AvLZvi, AavcK Gg`v`yj nK cg~L|

 

gx ejb, eeyi kvmbvgj I gnvRvUi kvmbvgj Bmjvg Kvbv w`b wec` cowb| G`k Bmjvg KLbvB wec` wQj bv| hLbB Avgiv 52i fvlv Av`vjb KiwQ, ZLbB wKQy cvwKvbx `vjvjiv, ivRbwZK gvjviv ejQ, Bmjvg wec` coQ| hLb eey 6 `dv w`qQb, evvjxi AwaKvii `vwe ZyjQb, ZLbB Zviv ejQ Bmjvg wec` coQ| hLb Avgiv `k ^vaxb Kivi Rb jovB i KiwQ, ZLbB RvgvqvZ Bmjvgx Avi cvwKvbxiv ejQ Bmjvg wec` coQ| wK  Kvbv ivRvi Avgj, mvgwiK kvmbi Avgj, Kvb wbevwPZ miKvii Avgj, Kvb ea-Aea miKvii Avgj Bmjvg wec` cowb|

 

gx ejb, Avn` kwd ZZyj ZZ w`q bvix`i Acgvb KiQb, cyil`i jU ejQb| Gi Rb Zvi MdZvi nIqv Ges KvivMvi _vKv DwPr| BmjvgK hw` iv KiZ Pvb, ZZyj Ryii gZv f gvIjvbv`i KvQ _K BmjvgK iv KiZ ne|

 

gx ejb, avbZ AvMvQv nq| avb nq wel cvKv| avb Z AvMvQv _vKj djb wKQy Kg nq| wK avb wel cvKv _vKj djb GK gbI   nq bv|

 

wZwb RvgvqvZ BmjvgK MYZi wel cvKv Ges Rxev` I hyvcivaxK AvMvQvi mv_ Zyjbv Ki ejb, MYZK euvPvZ nj RvgvqvZ BmjvgK asm KiZ ne, wePvi Ki e-AvBbx NvlYv KiZ ne| MYZK wbivc` KiZ nj RvgvqvZ Bmjvgmn hyvciva, ndvRZi ZZyj Ryi`i `gb, wbwl Ges mvRvi eev KiZ ne|

vbxq mgq : 1157 Nv, 03 AvM 2013

 



 
pag