AmaderShomoy.comhome


wgw nZvKv ZviKi mnhvMx mvMii x Mvi


BmgvCj mvBb Bgy : hy&ejxM  bZv wiqvR Dwb Lvb wgw nZvi NUbvq cavb Avmvgx ivei ezK hy wbnZ ZviKi mnhvMx mvMii x dvnxgv Bmjvg jvcvK  Mvi KiQ ive| 

AvR mKvj Div GjvKv _K ZvK Mvi Kiv nq| 

wgw nZvK cavb Avmvgx dvnxgv Bmjvg jvcv| AvR `ycyi ive-1 m`i `߇i msev` mjb G K_v RvwbqQb| ivei wgwWqv DBb _K cvVvbv GK AbyevZvq G Z_ Rvbvbv nq|

vbxq mgq : 1245 Nv, 03 AvM 2013c 
pag