AmaderShomoy.comhome


bZyb mbvcwZ w`q cZb VKvbv hve bv, AvIqvgx jxMK dLij


W wicvU : cvPuwU wmwU Kicvikb wbevPb miKvii civRq I AvIqvgx jxMi `yM MvRxcyi cZbi ci GLb bZyb mbvcwZ wbq GmQ| GB mbvcwZ w`q miKvi Zvi cZb VKvZ cvie bv ej ge KiQb weGbwci fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi| bZyb evZv 

 

wZwb ejb, Ԇh mbvcwZi gvwU I gvbyli m Kvbv mK bB Zvi K_vq KvR ne bv|

 

kwbevi RvZxq cm Kve bvMwiK AwaKvi iv KwgwU AvqvwRZ Avgvi `k mv`K gvngy`yi ingvbi Abvq wigv I bvMwiK AwaKvi kxlK AvjvPbv mfvq dLij G ge Kib|

 

dLij ejbb, GLb KwVb mgq PjQ| GB `ytmgq Avgv`i HKefve Suvwcq coZ ne| GLb cևqvRb RvZxq HK| wbR`i ga wefw bq| mvgvRev` I mmviYev`xiv Avgv`i ga wefvRbi Pv Kie| Zv`i loh VKvZ Avgv`i BvZ KwVb Av`vjb Mo ZyjZ ne|

 

wZwb ejb, `ytkvmb RMj cv_ii gZv Pc emQ| MYZK Mjv Pc nZv Kivi mg AvqvRb mb nqQ|

 

dLij ejb, Avgiv hw` GLbB mPZb bv nB, Avgiv wK MYZ, ^vaxbZvi mvefgZ iv KiZ cviev|

 

gvngy`yi ingvbi Ici h wbhvZb nqQ Zv mgKvjxb Kvbv ewi Ici nqwb ejI ge Kib dLij|

  

wZwb ejb, gvbyl hLb Kviv viv wbhvZbi wkKvi nq ZLb m Av`vjZi KvQ hvq, wK gvngy`yi ingvb Av`vjZi KvQ wMqI bvqwePvi cvbwb|

 

evsjv`ki MYZ I gvbyli AwaKvi ivq Suvwcq covi Avn&evb Rvwbq weGbwci fvicv gnvmwPe ejb, Ni em _vKj AwaKvi Av`vq ne bv| G Rvwjg miKvi _K RbMYi AwaKvi Av`vq KiZ nj `yevi Av`vjb Mo ZyjZ ne|

 

bvMwiK AwaKvi iv KwgwUi Avn&evqK dinv` gRnvii mfvcwZZ Aviv ee `b wewk AvBbRxex evwivi iwdK-Dj nK, PjwPKvi Pvlx bRij Bmjvg, iv KwgwUi hyM AvnevqK mvsevw`K ij Avgxb MvRx, m`m mwPe kIKZ gvngy` cgyL|

vbxq mgq : 1316 Nv, 03 AvM 2013 
pag