AmaderShomoy.comhome


mvsevw`K`i ga wefw mw Kiv nQ : dLij


W wicvU : miKvii GRUiv mvsevw`K`i ga wewfwi mw KiQ ej ge KiQb weGbwci fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi| ` UvBgm

 

kwbevi `ycyi RvZxq cmKve wgjbvqZb bvMwiK AwaKvi iv KwgwU AvqvwRZ Avgvi `k cwKvi mv`K gvngy`yi ingvbi Abvq wigv I bvMwiK AwaKvi kxlK AvjvPbv mfvq wZwb GB ge Kib|

 

ԆKvbv miKvii Avgj msev`c GZ ^vaxbZv cvqwb cavbgxi GB eei mgvjvPbv Ki wgRv dLij ejb, Avcbvi gyL GB aiYi K_v gvbvq bv| GKw`K msev`ci ^vaxbZvi K_v ejQb Abw`K mycwiKwZfve miKvii GRU w`q mvsevw`K`i ga wefwi mw KiQb|

 

wZwb ejb, Z_gx GKw`K ejQb Avgvi `k ei nZ AvBbMZ Kvbv euvav bB| wK Avgvi `k cwKv hvZ bv ei nq, Zvi Rb mg euvav mw KiQb|

 

webv KviY I wg_v gvgjv w`q gvngy`yi ingvbK Mvi Ki ivLv nqQ ej wZwb AwfhvM Kib| gvngy`yi ingvbi Mvii cQb hviv RwoZ Zv`i wPwZ Ki wePvii AvIZv Avbvi `vwe Rvbvq wZwb|

 

mvsevw`K`i Dk wZwb ejb, eZgvb miKvi ^vaxbZv I MYZK Pymyj  cwiYZ KiQ| Zvi ciI Avcbviv wKQy ejQb bv Kb? Avi KZ wbie nq _vKeb Avcbviv?

 

hme mvsevw`K gvngy`yi  ingvbi c K_v ejQ Zv`i Dχk wZwb ejb, mgq Nwbq GmQ| Avi mgq bB| Gevi Avcbv`i cvjv miKvii Ryjyg AvNvZ web nIqvi | 

 

Rqi `k div cm weGbwci GB kxl bZv ejb, AvIqvgx jxM we`k _K bZyb mbvcwZ Gb gZv `Lj KiZ PvQ| wK bZyb mbvcwZi hw` `ki RbMYi mv_ mK bv _vKj Zv KvbvfveB me bq|

 

MYZK nZvi me Pv miKvi mgv Ki djQ ejI wZwb Gmgq ge Kib|

 

bvMwiK AwaKvi iv KwgwUi Avn&evqK Kwe dinv` gvRnvii mfvcwZZ AvjvPbv mfvq Aviv ee ivLb, weGdBDRi GKvski mfvcwZ ij Avgxb MvRx, gnvmwPe kIKZ gvngy`, RvZxq cmKvei mvaviY mv`K mq` Ave`vj Avng`, wkK KgPvix HK RvUi mfvcwZ Aa mwjg f~Bqv cgyL|

 

vbxq mgq : 1437 Nv, 03 AvM 2013 
pag