AmaderShomoy.comhome


Mvjvg gvIjv iwb I eyi wnmve!


w`jiev miwgb : cwKvq co RvbZ cvijvg KvivMvi em Ggwc iwb bvwK Zuvi eyi wnmve KiQb| LeiwU mZ ej ai bevi Kvib njv- whwb GB cwZe`bwU KiQb wZwb Ah_v msev` Kib bv ejB Avwg Rvwb| ZvB hw` nq Zvnj Ggwc iwbK Avwg hP co ejev eyi ZvwjKv Zix Ki Ah_v mgq b Kivi `iKvi bvB| Zywg eis KvivMvi ag Kg Ki, jLvjwL Ki, ivRbxwZwe``i Rxebx co, gwblx`i evbx cvV Ki- KvR jvMe| h ev hviv Zvgvi wcV Pvco evnev w`q mZ ev wg_v hvB nvK eo eo gvbyl`i gyLvk LyjZ mvnvh KiwQj ZvivB Zvgvi ey wQj Ges fwelZI _vKe| 

GLb GKUy wSg giQ Kvib GLb Zvgvi `ytmgq ! `ytmgq ewk w`b _vK bv| `ytmgq bvqx| ivZi Auvavi KU MjB w`bi Avjv| Zvgvi w`bwj GKUy wiwfD KijB `Le - eZgvb miKvi ZvgvK h_ g~jvqb KiQb| evsjv`ki cwZwU wgwWqv ZvgvK hvicibvB mvb w`qQb| gyjvqb KiQb| Avgvi `wZ Zywg UK kv Z GKUy GKNqB nq wMqwQj ejZ cvi| Kvib cwZw`b Ggb Kvb Pvbj bvB hLvb Zywg AbycwZ wQj ! hvi mRb Zywg mwjewU msm` m`m nq wMqwQj| Zywg GKRb fvj ev| ivRbxwZ, A_bxwZ, agbxwZ , mgvRbxwZ, AvBb Kvbyb me welqB Zvgvi mgK vb AvQ| 

myZivs wgwWqvZ Zvgvi evcK Pvwn`v I RbwcqZv wQj| Avwg wekvm Kwi GLvbv AvQ| wK nVvZ Zvgvi GB Cilbxq RbwcqZvB Zvgvi Kvj nj !Zywg Zvgvi mZ K_v ejvi MwZ Aviv evovj Ges vb, Kvj, cv, eqm, c` ghv`v fyj wMq Rywbqi - wmwbqi `` Rwoq coj| iwb wbfZ KvivMvi em gb Ki `L -GB miKvii Zywg GKRb iZc~Y evw nIqvq Zywg KvivMvii h myhvM myweav cvQ Zv wK RvwZi RbK I me mgq cvb wb| 

gvbbxq cavbgx 1/11 Gi mgq cvb wb| wZwb wQjb GKvKx ! GKevi GKv ! GKv _vKv h KZ Ki mUv Zywg Ui cvQ bv | Kvib Zywg GKwU MbZvwK `k, RbMbi ivq wbevwPZ miKvii Avgj Mvi nqQ| hLvb Avgvi gZ AmsL wbMvwn f Zvgvi cvk AvQ | Ze Zvgvi wKQy Pvj fyj nqQ| ivRbxwZ GKwU `vev Ljvi gZ| GB Ljvq Lye cvi`kx bv nj LjZ bv emvB fvj| fvj `vevi nIqvi cևqvRb AvQ ewK | Zywg AvBbi Qv nqI mvsevw`KZvi mv_ hy wQj Ges AvQv| Zywg GKRb AvBb cևbZv wnmve RbMbi gvU wbq gnvb RvZxq msm` emQ | Zvgvi KvQ wK RbMb mB iKg AvPib cZvkv Ki| 

AbK mZ RbI bv Rvbvi fvb ai _vKZ nq| AbK mZ ejvi BQv _vKjI ejv hvq bv ҇Zvgvi cwRkb _K| fe bv Avwg ZvgvK vb w`wQ| Avwg hv ejwQ Zv GKRb fvKvx, ey ejZB cvi| Zywg GKwUevi fve Zv, hB gvbyl wU evsjv bvgi `ki RbK - Zuvi eyK SuvSov KiQ K / Kviv ? wk ivmj ? ZvK K/ Kviv - Kvb bi wckvP gviZ cvi ? MfeZx bvix ? ZvK Kvb ky nZv Kijv ? Zvgvi wcQb ԇhB evZvm w`K Zvgvi gZ mgS`vi Gg wci evSv DwPr wQj L`Kvi gvk&ZvK, Zvni Dwb VvKyiiv hyM hyM wQj Ges AvQ| hgb wKbv Zvgvi jLvq evi evi gvNj mvgvRi K_v DV GmQ| evi evi Zywg gxi Rvdi`i K_v wjLQ| 

ZviciI fyj Mj Kxfve? GLb hLb wewfb RvqMvq wewfb Avjvc wb gb gb fvwe , GB iwbi mv_ K_v ejvi Rb ev GK Kvc Pv LvIqvi Rb KZ evKyj gvbyl wj KZ ZvovZvwo is e`jvjv ! A_P Zvgvi wbqB gb AvQ GKw`b Zvgvi GKwU jLv , ^Y Kkx`i `k - Avwg , PygwK Avcv I cvwcqv  wbq Avwg hvicibvB Zvgvi mgvjvPbv KiwQjvg ! Zvici B Zv Zvgvi AwZ Avcb Rb I Avgvi wek we`vjqi eo fvB cxi nvwee Gi gaZvq ZvgvK Avgvi Pbv| Zywg kqvi evRvi wbq K_v ejQ, `ybxwZ wbq K_v ejQ, gZvi Acevenvi wbq K_v ejQ - Avwg GB mei c K_v ejwQ bv| Kvib Wwwb, kqvi evRvi, bvbvb Gg Gj Gg Kvvbxi AvwgI GKRb wZM֯ evw eU ! wK Avwg nhg KiwQ| Kvib Avwg gZvnxb GKRb mvavib ckvRxwe| GB mei wcQb QyUZ h mgq , gav I kwi cևqvRb Zv Avgvi bvB| ZvB wbRi ckv wbqB AvwQ| Mixei AvBbRxex ejB Av`vjZ cvovq AvgvK mevB wPj| webvg~j cwKvZ AvBwb civgk `B| mviv `k Nyi Nyi ^vgxnxb bvix cavb cwieviwjK AvZ wbifikxj nZ kLvB| GUvB Avgvi bkv, ckv| ZvB Zvgvi welq G Avwg ejZ cvi Zgb wKQyB Rvwb bv| 

Ze GKRb gvbyli `ytmgq Zuvi cvk _K ZvK evwPq ivLvi Abycibv Avgvi wKse`w Zyj gvqi KvQ kLv| ZvB ZvgvKB ejwQ, Kvib Zywg eySe Avgvi fvlv- Avgvi cvb wcq mvsevw`K fvB`i K_v| hviv ZvgvK fvjvevmZv Ges GLbI evm Zv`i mv_ Zywg Kvi cևivPbvq Ggb AvPib Kij h Zvgvi gZ GKRb wgZfvlx I wg fvlx msm` m`mK AvR Rj _vKZ nq ? bv Zywg GKRb Lybx, bv vMjvi, bv evsjvi UvKv cvPviKvix| Zvici I Zvgvi Rvwgbi bvbxi Rb C`i ci ZvwiL coe Kb ? Zywg cywjki Dci Avv iLwQj ? cywjk Kx wRwbm Zywg nqZv Rvb bv Kvib Zywg wQj gZvai`i GKRb| Avgiv mvavib RbMb Rvwb| 

mvsevw`K`i mv_ Zvgvi Svgjv Zywg Avi mvsevw`Kiv  wgwUq djjB nj ? Zv`i wcQvbi gZv`i`i K_v fyj wMqwQj ? Avdmvm iwb ! Zvgvi ey ev ky Mbbvi `iKvi bvB| mevB Zvgvi ey| Avgiv mevB evvjx| Zywg eis gb Ki `L, evvjx RvwZi RbK KZ eQi Rj KvwUqQb mUv Avgvi Pq Zywg fvj Rvb| 

eey KbvK Kx bvsovfve wm Gg Gg Av`vjZ bqv nqwQj mUvI Avgiv mvavib RbMb `LwQ Avi AvKyj fve Ku`wQ | wKQyB Kivi wQj bv gZv ai`i `vcU ! Avi mLvb Zywg Zv bwmgv ! ZvB Aveviv mB GK B K_v ejev, axi wi fve ay wcQb bv mvgb ZvwKq mvgb `L| Avjv mvgb| gvbbxq cavbgxi cwZ Zvgvi Avv AwePj Avgiv Rvwb| AvBbi cwZ Zvgvi mvb AMva| Avjvni cwZ Zvgvi wekvm AUj| ZvB wekvm ivLv - AKvi KU MjB Avjvi wbkvbv| m~h DVeB| Avgiv mKjB wQjvg , AvwQ, _vKe hw` Zywg mZ, my`i, Kjvb Gi c_ _vK| mZi Rq hyM hyM| wWwbDR

AvBbRxex I gvbevwaKvi Kgx

vbxq vbxq mgq: 1615 Nv, 3 AvM 2013 
pag