AmaderShomoy.comhome


RvgvqvZ mwnsmZv i Kij fzj Kie


dviK Avjg: RvgvqvZ Bmjvgi wbeb Aea NvlYvi ci `kRyi wevf KiQ `jwUi Kgxiv| MZ  enwZevi RvgvqvZi wbeb Aea NvlYv Ki ivq `q nvBKvU| 

RvgvqvZ BZvga GB ivqi wei Avwcj KiQ, GKB mv_ ivRbwZK Kgm~wP NvlYv KiQ| Gw`K RvgvqvZ kxl bZviv gvbeZvweivax Acivai `vq KvivMvi e`x AvQb| 

GLb `jwUi ivRc_ Av`vjb KZUv mdj ne G wbq wewewm evsjv ivRbwZK weklK I `wbK bqvw`MZi wbevnx mv`K mvjvDwb eveii gZe RvbvZ PvBj wZwb ejb, RvgvqvZi wbeb evwZj nIqvZ ivRc_ Zv`i Av`vjb wKQyUv njI nvjKv ne| GLb Zv`i Aevb `Iqvj wcV VK hvIqvi gZv| Zvi ciI RvgvqvZ ivRc_ Av`vjb Ki hvQ| 

hnZz RvgvqvZi AbK kxl bZv-Kgx KvivMvi AvUK AvQb, mB KviY Zv`i Av`vjb Zgb mdj ne bv| mviv`k Zv`i GLb chZ h msLvK Kgx AvQ| ZvivB wKQzUv njyI `ki ga Av`vjb KiZ mg ne| KviY RvgvqvZ Bmjvgi h msLvK Kgxiv AvQ Zviv mKjB GKhvM KvR Ki _vK| 

wZwb ejb, RvgvqvZ Bmjvgi mvsMVwbK kw ejb, Avi Rbkw ejb, XvKvq Zv`i Av`vjb Zgb cfve dje bv| wK XvKvi evwni Zv`i Av`vjb ZxeZi ne| RvgvqvZ mviv`k evcx Zv`i Av`vjb PjvZ mg | 

mvjvDwb evei ejb, XvKvq RvgvqvZi Kgxiv wewQb fve wevf Ki| h me GjvKvq cywjwk Unj Kg _vK, mB me GjvKvq Zviv Av`vjb Pvjvq| hLb cywjk Avm ZLwb cvwjq hvq| GB wevfi gvag RvgvqvZ `yBwU welq ARb KiZ Pvq| Zv`i Kgx`i gbvej Pvv Ki ivLv Ges Kgx`i wei miKvi h c`c wbqQ Zv cwZnZ Kiv| niZvji gvag Zviv GB welqjv cKvk KiQ| 

wZwb Aviv ejb, RvgvqvZi wbeb evwZj nIqvZI, Zviv evcK AvKvi Kvbv Av`vjb Kiwb| wekl Ki C`i ci Zv`i Kgm~Px ejb ev niZvj ejb mviv`k evcx ZxeZi Zve Pvwjq hve| MYZvwK gbvfve j iL Zv`i GB Av`vjbjv PvjvZ ne| hw` MYZvwK gbvfve _K mi wMq RvgvqvZ mwnsmZvi ivRbxwZ MnY Ki Zv `jwUi Rb gjKi ne bv| mviv`k Zv`i GB mwnsmZv e Kiv DwPZ ej gb  Kib wZwb| 

vbxq mgq :  1836 Nv, 03 RyjvB 2013 
pag