AmaderShomoy.comhome


AvdMvwbvb fviZxq KbmyjU nvgjv, nZ 8


ivwk` wiqvR: AvdMvwbvbi c~evjxq kni Rvjvjvev` fviZxq KbmyjUi evBi GK nvgjvq AZ AvURb wbnZ Ges wek Rbi ewk AvnZ nqQ| wZb nvgjvKvwi GKwU MvoxZ Ki kwbevi mKvj 10Uvq  GB nvgjv Pvjvq| G`i `yRbK cywjk ai djjI ZZxq nvgjvKvix Zvi kixi evav weviK w`q AvZNvZx nvgjv Pvjvq| wewewm

cywjk ejQ, wbnZ`i ewkifvMB emvgwiK gvbyl| Rvjvjvev` knii Aevb cvwKvb mxgvi LyeB KvQ| fviZxq KbmyjUB nvgjvKvwi`i Avmj j wQj, wK Zv`i nvgjvq cvkeZx GK gmwR` Avmv gvbylB ewk nZvnZ nb|

AvdMvwbvb Gi AvMI ek KqKevi fviZxq `~Zvevm Ges K~UbwZK Awdm Rxiv nvgjv KiQ| Ze Zvjevbi GK gyLcv Gevii nvgjvi `vq A^xKvi KiQb| AvdMvwbvbi cwmWU nvwg` KviRvBqi ckvmbi m fviZ miKvii ek D mK iqQ| AvdMvwbvb Lwb, we`yr Ges wbgvY LvZ ek wKQy eo Ges iZc~Y cK fviZ KvR KiQ|

vbxq mgq : 1959 Nv, 03 AvM 2013 
pag