AmaderShomoy.comhome


Rqi Z_K mg_b Ki cavbgx kvK w`q gvQ WvKvi Pv KiQ


Avj-Avgxb Avbvg: weGbwci vqx KwgwUi m`m wgRv Avevm ejQb, AvMvgxZ AvIqvgx jxM gZvq Avme-mRxe IqvR` Rqi Ggb Z_K mg_b Ki cavbgx kvK w`q gvQ WvKvi Pv KiQ| 

kwbevi RvZxq cmKve wgjbvqZb gy mvsevw`KZv I mvsevw`K wbivcv kxlK AvjvPbv I BdZvi gvnwdj Abyvb wZwb Ggb AwfhvM Kib|

wgRv Avevm ejb, c`k mskvabxi gvag weGbwcKI LuvPvq ew` Ki djv nqQ| weGbwci ivRbxwZI wbwli cuvqZviv KiQ miKvi|

hyejxM bZv wiqvRDwb wgw nZvKv RwoZ ZviKi mdvqvi wbq m`n cKvk Ki wgRv Avevm ejb, Avgvi m`n nq ZviKK mdvqvi `qv nqQ| KviY, gviv hvIqvi ci Zvi jvki Kvbv Qwe Avgiv `LZ cvBwb| G welq wgwWqv mwVKfve msev` cwiekb KiZ cviQ bv ejI wZwb AwfhvM Kib|

weGbwci vqx KwgwUi m`m Mqki P` ivq ejb, mvsevw`Kiv hw` HKe _vKZv; Zvnj `k I RvwZ wbivc` _vKZv|

wZwb ejb, mvsevw`K`i wefw `ki Rb KjvYKi bq| KvDK Zy Kivi gvbwmKZv _K ewiq Gm mZ Zyj aiZ ne|

mvsevw`K wbhvZbi Rb AvIqvgx jxMi Ggwc Mvjvg gvIjv iwb MdZvi nqQb wK-bv ck iL wZwb ejb, Zvnj mvMi-iwbi nZvKvixiv GLbI KD MdZvi nqwb Kb? mvMi-iwbi ii Ici w`q BKevj mvenvb Payix cavbgxi Z_ Dc`v nqQb wK-bv m welqI ck Zvjb weGbwci G bZv|

wZwb ejb, `ybxwZ K_v ejvi RbB Mvjvg gvIjv iwbK MdZvi Kiv nqQ| ivRbwZK `j wbwl Kivi GLwZqvi Av`vjZi AvQ ej Avwg gb Kwi bv|

AvMvgx GKgvmi ga AvIqvgx jxM wbRB msweavb mskvab Kie ej ge Kib mveK mwPe Avmvd D` `jv|

wZwb ejb, AvIqvgx jxM AvMvgx wbevPb wbq hvB KiK, `k wbevPb nZB ne| wbevPbK wbR`i AbyK~j wbZ hfve msweavb mskvab Kiv nqQ- Ggb bwRi cw_exi Kv_vI bB| msweavb mskvabi mgq ejv nqQ, Kvbv w`b Avi KD Zv cwieZb KiZ cvie bv| A_P `ytLi welq- AvMvgx GKgvmi ga AvIqvgx jxM wbRB Zv mskvab Kie|

wePvicwZ Avyi iDd ejb, mvsevw`K wbhvZb e KiZ ne Ges AvMvgx w`b ^vaxb mvsevw`KZvi Pvj gvKvejv KiZ nj AvM mvsevw`K`i HKe nZ ne|

AavcK gwbivgvb wgqv wb`jxq ZˡveavqK miKvii hwKZv Zyj ai weMZ mgq G `vwe Av`vq AvIqvgx jxMi mwnsm Av`vjbi K_v Zyj aib|

W. wcqvm Kwig ejb, eZgvb evsjv`k GK KwVb `yw`b iqQ| AvMvgx `yB-wZb gvm wK NUe Zv Avgiv KD Rvwb bv| G Aev _K DiY Avgv`i mevBK HKe nq K_v ejZ ne|

MYZ ivi Rb MYgvagK jovB Pvwjq hZ ne DjL Ki wZwb ejb, Ggwc Mvjvg gvIjv iwb mvsevw`K wbhvZb Ki Abvq KiQb| iwb MdZvii welq wZwb ejb, cavbgx hvi Ici wei ZvK Rj hZ nQ| Avi Kviv Ici m _vKj Zvi mvZ Lyb gvd|

mvsevw`K ^vaxbZv dvivg G Abyvbi AvqvRb Ki| msMVbi mfvcwZ I RvZxq cmKvei mfvcwZ KvgvjDwb meyRi mfvcwZZ Abyvb wePvicwZ Avyi iDd, XvKv wekwe`vjqi mveK DcPvh AavcK W. gwbivgvb wgqv, mywcgKvU evii mveK mfvcwZ weGbwc Pqvicvimbi Dc`v GWfvKU L`Kvi gvneye nvmb, Pqvicvimbi Dc`v kvgmyvgvb `y`y, mveK iv`~Z Avmvd D` `jv I ivk` Avng` Payix, mgvR wevbx AavcK W. wcqvm Kwig, bqv w`Mi mv`K AvjgMxi gwnDwb, BbwKjvei mnKvix mv`K Avyj AvDqvj VvKyi, MxwZKvi gwbivgvb gwbi  cgyL ee ivLb|

vbxq mgq: 2054 Nv, 03 AvM 2013 
pag