AmaderShomoy.com

home

mekl mKj msev` 

 •  » Abvo^i Abyvb Bivbi bZzb cwmWUi AwflK : AvR kc_ (wfwWI)
 •  » RvgvqvZi bksmZv Kej 71 G bq, mvwZK mwnsmZvq I j Kiv MQ: Avwgij Bmjvg
 •  » ZˡveavqK miKvi ivRbwZK `jjvi Rb Amvbi
 •  » gvq Lvj`vi m bIqvR kixdi mvvr
 •  » evsjv`ki weivax `jxq wewk bvMwiKi wZ mvab cևPvq hyiv Mvi 3
 •  » bvivqYM GBPGmwmZ cvki nvi 72.60
 •  » Bgivb GBPK cZvLvb KiQb ivKqv cvPx
 •  » ZviKK `k Avbvi D`vM wbqQ ciivgYvjq: `xcy gwb
 •  » evOvwj hyeK AcniY cvnvwo`i evwoNi Avb, wewRwe gvZvqb
 •  » ivRkvnx evW h_fve wZxq ivRkvnx I cvebv KvWU KjR
 •  » ckvRxex`i m BdZvi Kijb cavbgx
 •  » ciivg weGbwc I hye`ji msNl KKUj weviY, AvnZ 8
 •  » Akxj wejevW Qq MQ XvKv
 •  » Rqi Z_K mg_b Ki cavbgx kvK w`q gvQ WvKvi Pv KiQ
 •  » MYZ ygwKi gyL coQ: Gikv`
 •  » alYi ci nZv
 •  » wUcvBgyL euva Mjvq dvum `Iqvi gZv AvZNvZx ne: evcv
 •  » ewikvj wkv evW gqiv GwMq
 •  » AvjxM wn`yvbi `j : nvmvbvZ Avwgbx
 •  » e_Zvi `vq weGbwci nj gZv Qo w`b; cavbgxK dLij
 •  » Gevi RweZ QvjxMi wQbZvB
 •  » AvdMvwbvb fviZxq KbmyjU nvgjv, nZ 8
 •  » QvZK eRcvZ KlKi gZz
 •  » dBmeyK Rqi geK nvmKi ejQ RvgvqvZ
 •  » RjXvKvq RvgvqvZi BdZvi gvnwdj KiZ `qwb cywjk
 •  » `v`x hLb ivYx
 •  » civRqi fq niZvj wbwl KiZ Pvq bv Av.jxM : Iqvj wU Rvbvj
 •  » Lyjbvi 8 KjR hkvi evWi miv wek
 •  » cևg aiv Kwjb cvIqj
 •  » KgQ cvki nvi I wRwcG-5, GBPGmwmZ cvki nvi 73.30 fvM
 •  » wjgb wRwcG-4 cqQb, evwivi nIqvi ^c
 •  » RvgvqvZ mwnsmZv i Kij fzj Kie
 •  » GBPGmwm cixvi djvdj: wSbvB`n KvWU KjR hkvi evW c_g
 •  » bvivqYM kni wkweii SwUKv wgwQj, Mvi 4
 •  » ivRbwZK `jK wbwli cwiKbv miKvii bB: Avkivd
 •  » eUb 7 evsjv`wki Rj
 •  » MvRxcyi RvgvqvZi wevf mgvek
 •  » evsjv`k gag Avqi `k cwiYZ nZ hvQ: grm I cvwYm`gx
 •  » Aei _vKvi ci Gikv`i gyw
 •  » C` QzwU Kg `qvq Avwjqvq kwgK wevf
 •  » Uw _K AcZ wZb fvBevb w`bvRcyi Dvi
 •  » moK `yNUbvq mveK msm` m`m AvIimn wbnZ 4
 •  » Rvwb bv Kvb AvBb gvngy`yi ingvb Rj: iwdKzj nK
 •  » Mvjvg gvIjv iwb I eyi wnmve!
 •  » MYZ euvPvZ ZuZzj Ryi I RvgvqvZK `gb KiZ ne: Bby
 •  » evsjv`ki weivax`ji kxl bZvi wZ cwiKbvq hyiv Mvi 3
 •  » RvgvqvZi m weGbwci HK AvQ-_vKe
 •  » mvsevw`K`i ga wefw mw Kiv nQ : dLij
 •  » evRvi BmjvwgK vUdvb
 •  » djvdj wechqi Rb `vqx ivRbwZK AwiZv: wkvgx
 •  » cv_i djZ wMq wKWwb KU djjb wPwKrmK
 •  » evW miv wkvcwZvb
 •  » 99.85% wbq XvKv evW ZZxq wfKvibwbmv
 •  » AvdMvwbvb fviZxq `~Zvevmi evBi AvZNvZx nvgjv
 •  » XvKv evW miv ivRDK KjR
 •  » C` Xvwe QvjxMi Awfbe Puv`vevwR!
 •  » wbNyg Rywjqvb Gvmv
 •  » dj gwZwSj AvBwWqvj bZyb iKW
 •  » cavbgx RqK RvwZi Nvo PvcvZ PvQb : `y`y
 •  » bZyb mbvcwZ w`q cZb VKvbv hve bv, AvIqvgx jxMK dLij
 •  » B`vbwkqvi 40 NigyLv hvx wbLuvR
 •  » mvjgvbi wewUk wfmv evwZj
 •  » mbvmx nZ PqwQjb evmj ev!
 •  » MvwoPvcv w`q gvbyl nZvi ci Kwbqv _K cvjvj gvwKb K~UbxwZwe`
 •  » wewewmi gv cv_bv
 •  » w` Iqv evsK
 •  » wgw nZvKv ZviKi mnhvMx mvMii x Mvi
 •  » KvKvjv dzW cWvm wjwgUW
 •  » cvwKvb cej elYi dj m ebvq wbnZ 19, AvnZ 42
 •  » BDwbwjfvi evsjv`k wjwgUW
 •  » ivRavbxZ wkweii wevf wgwQj, fvsPyi
 •  » evsjv`kK wQUgnj nZvZi eo evav fviZi AviGmGm
 •  » KgQ cvmi nvi I wRwcG-5
 •  » dj wechq weGbwc-RvgvqvZK `vqx Kijb cavbgx
 •  » Bmjvgi wec` ԆZZyj Ryi: Z_gx
 •  » Bivbi we`yr Drcv`b 3.84 kZvsk nvi ew cqQ
 •  » ke K`i ay 27 igRvb bq
 •  » myLib evwjK diZ cvVvbv mvgwqKfve wMZ
 •  » GLbv e cm wUwfi BDwUDe Pvbj
 •  » `o kZvwaK Qvx alYi nvZv cvbv gvvi XvKvq Mvi
 •  » jvjgwbinvU cvwbi Afve cvU cPvZ cviQb bv Pvwliv
 •  » AvgwiKvi cwiKbvq gyiwmi cZb : Avj Kvq`v
 •  » GBPGmwmZ cvmi nvi 74%, wRwcG-5 cqQb 58 nvRvi (wfwWI)
 •  » Mxb wmwU ne gqgbwmsn
 •  » RvgvqvZi wbeb evwZj nj K jvfevb ne?
 •  » ePQb KvU?
 •  » ivRkvnxi Zvnicyi eemvqx`i niZvj cZvnvi
 •  » kwbevi GBP Gm wm I mggvbi cixvi dj cKvk (wfwWI)
 •  » hyejxM iiY
 •  » Kywoj dvBIfvi Lyj `qv nQ AvR
 •  » evevi gvevBj cwgKi evKgj, AvZNvZx Qvx
 •  » weq bv KiZ ci PvwPK Lyb!
 •  » Avb` evwo hvIqv, wdi AvmvUv niZvj AvZ!
 •  » BwwcۛU wUwfi Zvjvk wUgi njy` Zjvkx! (wfwWI)
 •  » Ԇemvgvj nq RqK ivRbxwZZ Avbv nqQ
 •  » niZvji mswZ kvmiva KiQ evsjv`ki A_bxwZi
 •  » GBPGmwm cixvi dj AvR
 •  » wRGmwc myweav evwZj Ki
 •  » AvMvgxZ me wbevPb ndvRZ eo dvi
 •  » cvvime^ bZv I AvMvgxi bZZ
 •  » bv, bv-jLvi gvS KB ewk
 •  » Avie em I wgmi : Me Kv_vq
 •  » G Kgb D`viZv
 •  » kqZvb Zvovbvi gvm igRvb
 •  » dum hZ cvib hyejxMi AviI KqKRb kxl bZv
 •  » cwiKbvKvixiv wPwZ
 •  » RvgvqvZ wK wbevPb KiZ cvie
 •  » KvjvKvbybjv _vKQ
 •  » gyL I gyLvki M
 •  » `yhvM cieZx ZvrwYK mnvqZv `e wekevsK
 •  » fviZ idZvwb ewׇZ iKW
 •  » `kxq wUwf PvbjB GLb fimv
 •  » `ytwLZ, nvwg` wgi...
 •  » gv`Ki fqvenZv iLZ ne
 •  » RvjbvU Pi wei KVvi eev `iKvi
 •  » ivq wbq Zvjcvo
 •  » evsK jyUiv`i kvw
 •  » gnvRvMwZK cfve
 •  » RvgvqvZi wbeb evwZj
 •  » Z`wei Avv mwPevjq
 •  » gymwjg weki eZgvb mgqi cavb Bmyjv
 •  » gvn igRvbi we`vqjM Avjvni `ievi cv_bv KiZ ne
 •  » nvwZqv xc
 •  » civaxbZvi kLj Pxb
 •  » Mwie hZ ivbvqK
 •  » By wefvMK ivR^ LvZ Afy Kib
 •  » Pivvq evsjv`k
 •  » bvej cvIqvi evmbv I ZˡveavqK miKvi
 •  » AvmQ bZyb RvU
 •  » evswKs LvZK AviI GwMq AvmZ ne
 •  » AvmQ ZiY bZZ UvMU bZyb cRb
 •  » A` cK _K nvZ wUq wbQ wekevsK
 •  » kvij cUem I eRjyi ingvb
 •  » e`j hvQ cwiek
 •  » h_v_ cwZwZvq AvmZ nj iwb RvZxq cv_x`i cwiZvM KiZ ne
 •  » Liv Ges Avgb wbq bZybfve wKQy wPv-fvebvi welq
 •  » KgQ bv wcqvRi SuvR Ab cYi `vg KgQ
 •  » cyivZb I jo So RvnvR w`q C` kvj
 •  » ^Rb nviv`i Anxb Kvbv
 •  » bZyb we`yrK` Avi Mvm mshvM bq
 •  » RvgvqvZi giY Kvgo
 •  » RvgvqvZ evqexq evcvi bq, GKUv dvm : w`jviv Payix (wfwWI)
 •  » KuvwP w`q AvNvZ!
 •  » cwZ cuvP Nvq ......
 •  » GwUevqvwUK Dcv`vb
 •  »  dmeyKi KjvY GK hyM ci gv-Qji wgjb
 •  » bvrwm`i jyUi ^Y
 •  »  evbvwmb
 •  » Avwg GKRb gvbyl, Avwg GKRb gymjgvb : mvwKe Lvb (wfwWI)
 •  » jLvi ^vaxbZv wK wekl msKzwPZ nq Av
 •  » bZzb avivi ivRbxwZZ RvZxq HKgZi fvebvwejvm
 •  » fvj cY `wLq wbggvbi cY wew Kiv bv
 •  » MvgU AwiZvi kv
 •  » ejvj gvnv`i cwZ kv
 •  » AvbwdU evm hb moK bv bvg
 •  » RvgvZi wbeb Aea
 •  » Z` i Kiwb ive Dvi nqwb A `ywU : hyejxMi KqK bZv AvZMvcb
 •  » RyjvB gvm ivRbwZK mwnsmZvq wbnZ 31 Rb AvnZ 12k 53 Rb
 •  » RvgvqvZi wbeb Aea Kvb KviY Rvb bv KD
 •  » AvjxMi mvo 4 eQi ivRbwZK nZvKv NUQ 11k
 •  » wbeb Aea NvlYvi gvag wbevPb evbPvj Ki GK`jxq evKkvjx kvmb Kvqgi c`awb kvbv hvQ -iwdKyj Bmjvg Lvb
 •  » RvgvqvZi wbeb evwZj nj AwaKvsk `ji wbeb Aea nZ cvi
 •  » wkKoi Uvb evwo wdiZ i KiQ wkKo cwgK gvbyl
 •  » RbivqB evsjv`ki gvwUZ RvgvqvZK wUwKq ivLe -wkwei mUvwi Rbvij
 •  » GKw`K w`wjZ e_Zv Ges Abw`K cavbgxcyi ivRbxwZZ bvgv
 •  » C` Nidiv wbivc` I wbweN&b nvK
 •  » kl Avkqj RbAvv AyY _vKv cևqvRb
 •  » gvbevwaKvi msMVbi DM Avgj wbQ bv miKvi
 •  » wjweqv I BivK cvVvbvi bvg cZviYv _g bB
 •  » AwcZ mw AvBb wZM֯`i c mvPvi nIqvi Avn&evb
 •  » miKvi Av`vjZi Nvo e`yK iL ivRbwZK cwZc wbg~j IV co jMQ : gywhvv cwil`
 •  » mdvqvii AvMi 7-8 w`b Kv_vq wQjb kvn Avjg
 •  » C`Kw`K iwgUvI am
 •  » RvKvZi UvKvq FYgy nq ^wbfiZvi c_ Lvik`
 •  » 5B g MYnZvi cgvY gjwb
 •  » AvBbkLjv ivKvix evwnbxi mZK Aevbi me evavK evywj `wLq `vwcq eovQ Acivaxiv
 •  » ivRbxwZZ msNvZi AvjvgZ
 •  » Եmdvqvii Gevi UvMU Pj?
 •  » `jxq mvmx`i jvMvg Ub aib
 •  » G Kx NUQ `k
 •  » Bmjvwg ivRbxwZ wbwli cwqv gb KiQ mggbviv : Bmjvwg I mggbv `j
 •  » RvgvZ Avi ivRbwZK `j wnmve _vKZ cvi bv : AvZvDi ingvb (wfwWI)
 •  » eRjyi ingvb :AmxgMMbwenvix
 •  » ivRbxwZZ bZyb cRbi bZZ
 •  » cvkvK wk Kgcwieki DbwZi LiP K enb Kwie?
 •  » Kvwiweq mvMiZxi mvwKei Avjv
 •  » evsjv`kmn 14 `k Kvj me gvwKb wgkb e
 •  » ivRbwZK cwZwnsmvi KviY wbeb evwZji AcPv PvjvQ miKvi
 •  » LyPiv eemvq we`wk wewbqvMi kZ wkw_j KiQ fviZ
 •  » ivwkqvq mvWbK Avkq `qvi wmv nZvkveK : hyiv
 •  » wekevcx gvwKb bvMwiK`i Rb gY mZKZv
 •  » AvIqvgx jxMK wbwli `vwe RvgvqvZi
 •  » wgmii mbvevwnbx MYZ cybivii Pv KiQ :hyiv
 •  » ivbv cvRv feb ami kZZg w`b kwgK msMVbi wevf
 •  » bvwjZvevoxZ cywjk ndvRZ Avmvwgi gZy
 •  » evsjv`k 'nc' PqQ cvwKvb RvgvqvZ
 •  » `kK-eve bq XvKv wPwoqvLvbv
 •  » mvjgvb Lvbi wfmv cZvLvb weևUbi
 •  » hyiv cwZ 5 Rb 4 Rb `wi`
 •  » djvbx nZvi wePvi i nQ fviZi wekl Av`vjZ
 •  » AvZvwZi Pv GK Av`vjbKvixi
 •  » Avwd`xi div
 •  » hyejxM bZv PjK aiZ ivei Awfhvb
 •  » XvKvi K~UbwZK GjvKvq Rvi`vi wbivcv
 •  » AvMjSvovi ebvimx cjxi Drcv`b ei c_
 •  » myeYv gyvdvi 'f~Z mgvPvi'
 •  » KsMևm Awfevmb msv wej cvm bv nIqvq wevf
 •  » nvBKvUi ivq wbq di agxq DbZv mwi Pv! RvgvqvZx eMvi`i giY Kvgo?
 •  » C`i ci Aeiva NivI jvMvZvi niZvj :gI`y`
 •  » ivRbxwZZ bZyb gvv
 •  » hyejxM i SoQ...........
 •  » ghv`vi Avmb cv_x nQb hviv
 •  » RvgvqvZi wbeb Aea NvlYvq : Bmjvgx `jjvZ Zvjcvo